ELEKTROMONTAŽNI RADOVI


USLUGE
Keep Light d.o.o. pruža usluge elekromonterskih radova, proizvodi i prodaje elektro opremu, sa ciljem da kvalitetom svojih proizvoda budemo konkuretni na tržištu.

PARTNERSTVO
U nastojanju da proširimo našu poslovnu ponudu u cilju zadovoljenja Vaših potreba Keep Light d.o.o. stoji na raspolaganju kao pouzdan poslovni partner u oblasti elektromontažnih radova.

CILJEVI
U domenu elektromontažnih radova Keep Light d.o.o. je postavio sledeće ciljeve: – kvalitetna usluga – kratak odziv na zahtev – brzina izvođenja radova.

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Firma Keep Light d.o.o. iz Beograda trenutno radi kao generalni izvodjač radova na teritoriji grada Kruševca na zameni živinih i natrijumovih uličnih svetiljki sa LED svetiljkama. Planirana je zamena 12545 svetiljki u prigradskim i seoskim delovima grada Kruševca što čini ovaj projekat jedan od najvećih projekata ovog tipa u Srbiji a i u regionu. Ovim projektom će grad Kruševac dobiti kvalitetno osvetljenje puteva, minimizirati troškove održavanja i rešiti se štetnih živinih sijalica kao i drugih svetiljki koje su u lošem stanju.

Keep Light d.o.o. Beograd u delu elektromontažnih radova na srednjem naponu pored ostalih elektroenergetskih radova vrši pripremne radove, prevoz, kompletnu izgradnju, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad poluukopanih TS 10/0,4kV tipa BIOSCO CS. U prethodnom periodu na području grada Beograda izvršili smo zamenu preko pedeset starih nebezbednih TS 10/0,4kV tipa Kula sa novim PDTS tako da smo u izvodjačkom delu neprikosnoveni u ovom delu izvođenja radova.

Renomirani smo izvođač radova za beogradsku elektrodistribuciju i to na izgradnji elektroenergetiskih objekata svih tipova i obima, a između ostalog na izgradnji novih trafostanica, izgradnji i održavanju SN i NN nadzemnih i kablovskih mreža. Vršimo izradu novih priključaka za stambene objekte kao i izmeštanje mernih mesta za kućne priključke.

U periodu vremenskih nepogoda 2014 godine koje su zadesili celu Srbiju, a posebno Obrenovac prvi smo koji su učestvovali u popravkama oštećenih elektroenergetskih objekata, a potom stambenih i kućnih prikjučaka u gradu. U vezi sa tim radili smo na revitalizaciji trafostanica, zameni ormana i prekidača u stambenim objektima i kučnim pruključcima.

NEKE OD NAŠIH USLUŽNIH DELATNOSTI:

Izgradnja nadzemnih vodova naponskog nivoa do 35kV

Izgradnja kablovskih vodova naponskog nivoa do 35kV

Izgradnja transformatorskih stanica naponskog nivoa do 10kV

Izgradnja razvodnih postrojenja naponskog nivoa do 10kV

Izrada priključaka objekata potrošača na distributivni el.en.sistem

Rekonstrukcija, održavanje i otklanjanje posledica havarija na pomenutim objektima

Građevinski radovi na el. en. objektima

Izrada električnih instalacija na stambenim zgradama

Izrada električnih instalacija na industrijskim objektima

Izrada javnog osvetljenja u naseljima

Osvetljenje sportskih objekata

Projektovanje elektroenergetskih objekata napona do 35kV

Izrada tehničke dokumentacije objekte, rekonstrukciju ili adaptaciju postojećih objekata

Ispitivanje električnih instalacija i izdavanje atesta

Nadzor nad izvođenjem radova

Isporuka elektro materijala

 Radovi na izradi električnih instalacija

Električne instalacije razvoda od mernog mesta

Električne instalacije u razvodnim ormanima i tablama

Električne instalacije osvetljenja

Kompletne električne instalacije jake struje objekata

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvete

Elektromontažni radovi na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji STS 10/0,4 kV

  Elektromontažni radovi na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji 10/0,4 kV

  Elektromontažni radovi na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji 0,4kV i 10 kV vazdušnih i kablovskih vodova

Elektromontažni radovi na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji dalekovoda 10 kV

IZVOĐENJE I NADZOR

Izvođenje radova i stručni nadzor na sledećim objektima:

  Transformatorske stanice, kablovski vodovi i vazdušni dalekovodi naponskog nivoa do 35 kV

  Javno osvetljenje na gradskim, regionalnim i magistralnim putevima, trgovima i ostalim objektima

  Dekorativno osvetljenje

  Instalacije jake struje, instalacije slabe struje (unutrašnje TT instalacije i instalacije strukturiranog kabliranja, antenski sistemi, sistemi dojave požara, interfonski sistemi i sl.) i gromobranske instalacije na stambenim i poslovnim objektima

  Instalacije jake struje, unutrašnje instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na javnim objektima (stadioni, pozorišta, bioskopi, sportske hale, autobuske i železničke stanice, aerodromi, muzeji, škole, fakulteti i sl.)

  Instalacije jake struje, instalacije slabe struje i gromobranske instalacije na industrijskim objektima

  Instalacije jake i slabe struje i gromobranske instalacije