JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP) predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno. 

Zakon o javno-privatnim partnerstvu i koncesijama donet je 2011. godine i njime je u pravni sistem Republike Srbije uveden pojam javno-privatno partnerstvo, a Vladi Republike Srbije, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave omogućeno da donesu odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta JPP.

Projekat JPP podrazumeva finansiranje projekta od strane privatnog partnera i na taj način se budžet lokalne samouprave kreditno ne zadužuje. JPP u suštini predstavlja okvir za zajedničke akcije javnog sektora i kapitala privatnog partnera, radi obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od opšteg interesa i efikasnog i ekonomski održivog razvoja infrastrukture.

FINANSIJSKA PRIHVATLJIVOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA JAVNOG PARTNERA

Projekti energetske efikasnosti su veoma isplativi, naročito u oblasti zamene javne rasvete. Zamena zastarelih svetiljki je neizbežna jer Republika Srbija do 2018. godine treba da ispuni obaveze preuzete prema Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i smanji potrošnju energije za 9% (u poređenju sa energetskim bilansom iz 2009. godine). Problem predstavlja činjenica da u ovom trenutku ni gradovi ni opštine nemaju dopunskih sredstava na raspolaganju da finansiraju projekte energetske efikasnosti. Zato je model javno-privatnog partnerstva najadekvatniji, jer ne podrazumeva novo zaduživanje i rast javnog duga. Ovakav model poslovne saradnje javnog i privatnog sektora je snažno podržan od strane Vlade Republike Srbije, a svaki pojedinačni projekat zahteva prethodnu proveru i dobijanje saglasnosti od strane Komisije za JPP i koncesije. Osnovni elementi koncepta javno-privatnog partnerstva su jasna alokacija odgovornosti, podela rizika i rok trajanja partnerstva. Podela rizika omogućava da svaki od partnera preuzme rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način, čime se postiže veća efikasnost ovakvih projekata. Koncept javno-privatnog partnerstva u primeru zamene postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim LED svetiljkama, omogućuje Gradu Kruševcu, kao javnom partneru, određeno smanjenje troškova, a istovremeno omogućava da koristi upravljačke, tehničke, finansijske i inovativne sposobnosti privatnog partnera.

PROJEKAT PO „ESCO MODELU“

Ukupni troškovi investicije zamene zastarelih svetiljki za energetski efikasne LED svetiljke pokrivaju se na osnovu postignutih ušteda po takozvanom „ESCO modelu” u ugovornom periodu. Suština „ESCO modela“ je obezbediti gradovima i opštinama, koji se bore sa nedostatkom novca, finansijsko i tehničko rešenje kojim se ostvaruje veća energetska efikasnost i smanjenje potrošnje energije. Kroz dugoročnu i uzajamno korisnu poslovnu saradnju, lokalna samouprava se kreditno ne zadužuje, a finansiranje obezbeđuje privatni partner.
Najveći broj projekata na području energetske efikasnosti realizovan je upravo u javnom sektoru, gde je model JPP (javno-privatno partnerstvo) jedan od najefikasnijih modela na polju energetske efikasnosti. Javna rasveta je jedan od najčešćih i najuspešnijih projekata koji su se do sada realizovali putem JPP-a. Projekat po „ESCO modelu“ sastoji se od:
Pripremnog perioda,
Perioda implementacije mera uštede energije,
Perioda garantovanja ušteda na osnovu primenjenih mera (MUE) koji u ovom slučaju ima dva dela:
1. Period u kojem privatni partner vrši garantovanje i održavanje i naplaćuje naknadu za primenu MUE i održavanje i
Period u kojem privatni partner vrši garantovanje i održavanje i naplaćuje samo naknadu za održavanje.
Što se tiče ovog projekta, za vreme pripremnog perioda obavljaju se aktivnosti kao što su vremensko planiranje, pribavljanje dozvola, mišljenja i tehničkih uslova, razrada tehničke dokumentacije i tehnička kontrola tehničke dokumentacije.

2.Za vreme perioda implementacije obavljaju se aktivnosti rekonstrukcije, što podrazumeva ugradnju/instalaciju i puštanje u probni rad svetiljki. U toku perioda garantovanja u kojem privatni partner vrši garantovanje i održavanje i naplaćuje naknadu za primenu MUE i održavanje, vrši se plaćanje investicije, održavanje, a uštede u energiji i troškovima se nadgledaju, verifikuju i o njima se sastavljaju izveštaji. U periodu održavanja privatni partner vrši održavanje svetiljki. Realizaciju ovakvog modela moguće je sprovesti kroz Javno-privatno partnerstvo sa kompanijom koja bi bila izabrana nakon sprovedenog postupka javne nabavke i obuhvatala bi zamenu postojećih klasičnih svetiljki javne rasvete sa štedljivim LED svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama i uvođenje sistema za upravljanje javnom rasvetom. Konkretno, obaveza privatnog partnera bi bile da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje rekonstrukcije javne rasvete u lokalnoj samoupravi kroz sledeće aktivnosti:
Nabavka, instaliranje opreme za upravljanje sistemom javne rasvete, izvođenje radova na lokacijama postojećeg javnog osvetljenja sa zamenom svih postojećih javnih svetiljki štedljivim LED svetiljkama, a zatim i izrada tehničke dokumentacije za novu javnu rasvetu, Finansiranje i osiguranje,
Tekuće održavanje sistema u ugovornom periodu,
Praćenje ostvarenja ugovorenih ušteda, što je osnov za plaćanje naknada po „ESCO modelu“.

GRADOVI I OPŠTINE

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u 101 naseljenom mestu i mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca, osim grada Kruševca koje je planirano da se radi u drugoj fazi radova koje je u planu za 2019 godinu. U svim pomenutim naseljenim mestima i mesnim zajednicama je zamenjeno ukupno 12.545 komada svetiljki poznatog svetskog proizvođača svetiljki PHILIPS LED TEHNOLOGY. Stare svetiljke su zamenjene novim LED svetiljkama u periodu od novembra 2017 god. do aprila 2018 god. Ugovoreni period održavanja je 15 godina.

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u gradskoj sredini i u turističkom mestu Beli Bagrem (Srebrno jezero) koje pripadaju opštini V. Gradište, osim mesnih zajednica na teritoriji opštine V. Gradište, koje su u planu da se realizuju u drugoj fazi radova. U pomenutom naseljenom mestu i naselju Beli Bagrem je zamenjeno ukupno 1.642 komada svetiljki poznatog svetskog proizvođača svetiljki MINEL-SCHREDER. Stare svetiljke su zamenjene novim LED svetiljkama u periodu Maja meseca 2018 god. Ugovoreni period održavanja je 13 godina.

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u gradskoj zoni i svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Nova Crnja. U svim pomenutim naseljenim mestima i mesnim zajednicama je zamenjeno ukupno 1.132 komada svetiljki poznatog svetskog proizvođača svetiljki PHILIPS LED TEHNOLOGY. Stare svetiljke su zamenjene novim LED svetiljkama u periodu Jula meseca 2018 god. Ugovoreni period održavanja je 13 godina.

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u gradskoj zoni i svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Vlasotince. U svim pomenutim naseljenim mestima i mesnim zajednicama potrebno je zameniti ukupno 3,800 komada svetiljki proizvođača MINEL-SCHREDER. Ugovoreni početak realizacije projekta je zakazan od 15.08.2018 god., a ugovoreni rok za realizacju zamene je 180 dana.

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u gradskoj zoni i svim mesnim zajednicama na teritoriji grada Kladova. U svim pomenutim naseljenim mestima i mesnim zajednicama potrebno je zameniti ukupno 4,850 komada svetiljki proizvođača PHILIPS LED TEHNOLOGY. Ugovoreni početak realizacije projekta je zakazan od 01.10.2018 god. , a ugovoreni rok za realizacju zamene je 180 dana.

Predmet realizacije obuhvata sve saobraćajnice, ulice i puteve u gradskoj zoni i svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Irig. U svim pomenutim naseljenim mestima i mesnim zajednicama potrebno je zameniti ukupno 2.000 komada svetiljki proizvođača MINEL-SCHREDER. Ugovoreni početak realizacije projekta je zakazan od 15.10.2018 god. , a ugovoreni rok za realizacju zamene je 90 dana.